top of page

FOR CORPORATIONS

L'Acceleradora del Mar de IVEAEMPA t'ofereix assessorament en la creació d'una acceleradora corporativa:

Definició del model.

Es facilitarà assessorament en la definició tant dels principis inspiradors i les motivacions, com dels recursos amb què les empreses volen donar suport als projectes i dels possibles beneficis materials o immaterials de l'empresa per dur a terme el seu propi model singular de incubació o acceleració. En la determinació d'aquest model, a més, es tindran en consideració les millors pràctiques en aquest camp que existeixin i que s'alineïn amb les premisses plantejades per a l'empresa, per tal de contrastar i valorar les millors opcions, i trobar la veta de mercat òptima.

Aquest estudi de retorn inclourà la definició dels següents elements:

 

 • Estratègia.

 • Infraestructura.

 • Model de incubadora / acceleradora.

 • Pressupost.

Definició del procés.

La seva finalitat serà donar assessorament per definir el procés que permetrà a les empreses detectar i seleccionar aquelles oportunitats innovadores que puguin ser del seu interès en conformitat amb els seus principis i les seves motivacions per dur a terme el programa d'incubació o acceleració. Aquests mecanismes dependran de si les oportunitats són internes o externes.

Es donarà assessorament en la definició dels processos de:

 • Identificació d'oportunitats empresarials.

 • Gestió de projectes.

 • Captació: detecció i atracció de candidats.

 • Selecció: alineació estratègica, rendiment i potencial, habilitats emprenedores i directives de l'equip.

 • Auditoria (de valor, legal i financera).

 • Acord del pla estratègic.

 • Definició d'indicadors.

Estratègia de inversió.

S'assessorarà a l'empresa sobre aquells mecanismes propis del capital risc relatius al model financer de la participació o inversió en els projectes (percentatge de participació, imports, duració) i de la pròpia sortida d'aquests projectes.

Model de gobernanza.

Tindrà com a objectiu analitzar tant el perfil que s'encarregarà de la direcció dels diferents processos d'incubació / acceleració de l'empresa (que podrà ser intern, extern o una combinació dels dos) com dels perfils que integraran l'equip gestor de cadascun dels projectes.

A aquest efecte, es donarà assessorament en els processos relacionats amb:

 • Implicació de la direcció de la companyia.

 • Procés de decisions.

 • Definició del pla d'incentius econòmics.

Integració en l'ecosistema d'emprenedoria.

Assessorament en aquells processos que tenen l'objectiu d'integrar tant a les empreses beneficiàries dels ajuts com als projectes accelerats / incubats per afavorir l'evolució d'aquests projectes mitjançant l'accés a l'ecosistema emprenedor i un entorn propici per a l'assimilació de dinàmiques i pràctiques pròpies d'aquest i per a l'accés a les principals fonts d'inversió tant privades com públiques.

 

Es donarà assessorament en els següents aspectes:

 • Xarxa de mentors

 • Metodologia de gestió de startups.

 • Millors pràctiques.

 • Disseny de les trucades de projectes.

 • Comunicació.

Aspectes legals.

Assessorament per donar resposta des d'una perspectiva legal a les qüestions plantejades a l'empresa en la configuració del seu model singular d'incubadora o acceleradora corporativa. A aquest efecte, es definiran els oportuns acords per regular amb claredat la relació entre l'empresa i els projectes emprenedors, incloent acords d'acceleració / incubació, pactes de convivència, carta d'intencions, acords de confidencialitat i acords de socis.

bottom of page